Đồ gỗ Đóng mới

Đồ gỗ được đóng mới hoàn toàn;

Đồ gỗ đóng mới từ gỗ cũ